Chuyên đề: Fed

Ngân Hàng TƯ Đang Nóng Lòng Giảm LS | Sự Chia Rẽ Quan Điểm Về Crypto ở Hoa Kỳ Đến Từ Đâu?

Các ngân hàng trung ương, trong đó có cả Hoa Kỳ đều đang tìm cách để giảm lãi suất một cách hợp lý. Nhận thấy điều này, các thị trường có sự hồi phục nhẹ.