Chuyên đề: Fidelity

Các Công Ty Tranh Thủ Mua GBTC - Fidelity Dự Đoán Giá BTC $1 Triệu USD

Mặc dù chỉ số Grayscale Premium vẫn ở mức âm nhưng vẫn có nhiều công ty đang thu mua cổ phần GBTC. Thêm vào đó, quỹ đầu tư Fidelity rất lạc quan về dự đoán giá BTC có thể đạt được 1 triệu USD vào năm 2026.