Chuyên đề: Gamestop

Thất nghiệp tăng nhưng việc làm cũng tăng? | Roaring Kitty livestream | Dòng Tiền BTC ETF

Báo cáo thất nghiệp và việc làm ở Hoa Kỳ không tốt khiến các thị trường đều màu đỏ. Tuy nhiên, BTC spot ETF ở Hoa Kỳ vẫn là phiên có dòng tiền vào dương.