Chuyên đề: Whales

Đừng Nghe Những Gì Cá Voi Nói, Hãy Nhìn Những Gì Họ Làm

Những nhà đầu tư lớn từng phản đối hay đưa thông tin tiêu cực về Bitcoin cũng đã âm thầm mua rất nhiều. Và hiện tiện, các công ty này đã ủng hộ và sẽ cung cấp dịch vụ liên quan đến BTC. Vậy họ đã làm gì?