Chuyên đề: Bắc Mỹ

Bitcoin ETF đầu tiên của Bắc Mỹ đã huy động được 421 triệu USD trong vòng hai ngày

Thị trường Quỹ giao dịch Bitcoin ở Bắc Mỹ đã có một khởi đầu thuận lợi trong tuần này.