Chuyên đề: Charles Hoskinon

Gần mười năm, Bitcoin tạo ra tài sản cho mọi người, tao ra sự đổi mới, sự tăng trưởng lớn

Bất kỳ ai đánh giá Bitcoin mà không nghĩ Bitcoin thuộc hạng A có chút không hợp lý trong cách suy nghĩ.