Chuyên đề: ETH Merge

ETH POS Và Những Ảnh Hưởng? Những Gì Bạn Cần Biết

Chúng ta cùng cập nhật về mạng lưới ETH PoS và những ảnh hưởng có thể có sau hợp nhất.