Chuyên đề: Sam Bankman-Fried

Cập Nhật ETH ETF | SBF Lãnh Án 25 Năm | BIG NEWS: Hong Kong, Brazil, Indo

Cuối cùng, vụ án lớn FTX đã đi đến hồi hết với án tù lên đến 25 năm cho SBF. Chúng ta cũng cập nhật tình hình ETH ETF sẽ ra sao.