Chuyên đề: Tầm quan trọng của Bitcoin

Bản chất, tầm quan trọng của Bitcoin (BTC) trên thị trường. Sức mạnh của cộng đồng Bitcoin

Gần đây có nhiều người tuyên bố là BTC đã chết hay chúng ta không cần quan tâm tới BTC nữa, hay BTC là cái xấu nhất trong thị trường này. Đây là 1 số suy nghĩ của Thuận về BTC