Chuyên đề: Định nghĩa Blockchain

Blockchain là gì? Định nghĩa Blockchain nào đúng?

Blockchain không phải là công nghệ sau lưng Bitcoin, Bitcoin là công nghệ sau lưng Blockchain. Blockchain được sinh ra như là sản phẩm phụ của Bitcoin