Chuyên đề: Arbitrum

ARBITRUM là gì? - Mang sứ mệnh giúp Ethereum mở rộng

Arbitrum là một giải pháp Layer 2. Sứ mệnh của nó là giúp Ethereum đỡ gánh nặng bằng việc giảm tải số lượng giao dịch trên mạng Ethereum.