Chuyên đề: OP

OPTIMISM (OP) là gì? - Nó sẽ vẫn tồn tại khi ETH 2.0 ra đời?

Optimism như một sinh vật ký sinh trên cá thể chủ là Ethereum. Nó ở đó để hỗ trợ và phát triển cùng Ethereum.