Chuyên đề: Taproot

Tại sao Taproot lại mang đến nhiều sự đột phá cho Bitcoin, NFT, smart contract?

Trong trang sử của Bitcoin, không có gì đánh dấu sự tiến bộ rõ ràng hơn là sự ra đời của Taproot, một soft fork được chờ đợi từ lâu, đã thổi một làn gió mới vào loại tài sản được xem là vàng số này hoạt động.