Chuyên đề: satoshivm

SatoshiVM là gì? Giải pháp Layer 2 trên Bitcoin trên công nghệ ZK Rollup

SatoshiVM, một dự án mới phát triển trong hệ sinh thái Bitcoin. Sử dụng công nghệ ZK Rollup để làm giải pháp layer 2 giúp mở rộng blockchain Bitcoin.